กลุ่มประกันสุขภาพ (2555)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มกราคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled 
ผังบัญชีมาตรฐานในระบบ 
รหัสบัญชีระดับ 1บัญชีระดับ 1รหัสบัญชีระดับ 2บัญชีระดับ 2
1101010101.101เงินสด1101010000.000เงินสดในมือ
1101010101.102เช็ค1101010000.000เงินสดในมือ
1101010104.101เงินทดรองราชการ1101010000.000เงินสดในมือ
1101020501.101เงินฝากคลัง1101020500.000เงินฝากคลัง
1101020603.101เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ1101020600.000เงินฝากธนาคารในงบประมาณ
1101020604.101เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ1101020600.100เงินฝากเงินนอกงบประมาณ
1101020605.101เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(ไทยเข้มแข็ง)1101020600.100เงินฝากเงินนอกงบประมาณ
1101030101.101เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวัน1101030000.000เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น
1101030102.101เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์1101030000.000เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น
1102010101.101ลูกหนี้เงินยืม-ในงบประมาณ1102010000.000เงินยืมเงินในงบประมาณ
1102010102.101ลูกหนี้เงินยืม-เงินบำรุง1102010000.100เงินยืมเงินนอกงบประมาณ
1102010102.201ลูกหนี้เงินยืม-เงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า1102010000.100เงินยืมเงินนอกงบประมาณ
1102010102.301ลูกหนี้เงินยืม-เงินกองทุนประกันสังคม1102010000.100เงินยืมเงินนอกงบประมาณ
1102010102.501ลูกหนี้เงินยืม-เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว1102010000.100เงินยืมเงินนอกงบประมาณ
1102050101.102ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.103ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.104ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.105ลูกหนี้ค่าสินค้า หน่วยงานภาครัฐ1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.106ลูกหนี้ค่ารักษา-หน่วยงานภาครัฐอื่น1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.107ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด-OPD1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.108ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด-IPD1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.201ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC ใน CUP1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.202ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC ใน CUP1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.203ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ในจังหวัด)1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.204ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP (ในจังหวัด)1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.205ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.206ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.207ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC ต่างสังกัด สป.1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.208ลูกหนี้ค่ารักษา IPD-UC ต่างสังกัด สป.1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.209ลูกหนี้ค่ารักษา UC - P&P Expressed demand 1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.214ลูกหนี้ค่ารักษา UC OPD-AE/HC/DMI1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.215ลูกหนี้ค่ารักษา UC IPD-AE/HC/DMI1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.301ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-เครือข่าย1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.302ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-เครือข่าย1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.303ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-นอกเครือข่าย1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.304ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.305ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-ต่างสังกัด สป.1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.306ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-ต่างสังกัด สป.1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.307ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.308ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.309ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.310ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.401ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกคลัง OPD1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.402ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกคลัง IPD1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.501ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OPD1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.502ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว IPD1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.503ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว OPD นอก CUP1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.504ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว IPD นอก CUP1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.505ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าวอุบัติเหตุฉุกเฉิน1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.701ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OPD1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.702ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ IPD1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050101.703ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-คชจ.สูง/อุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน/บริการโรคเฉพาะ1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050102.101ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050102.102ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจบุคคลภายนอก1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050102.103ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050102.104ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา บุคคลภายนอก1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050102.105ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก1102050000.000ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050102.602ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OPD1102050000.001ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ- บุคคลภายนอก
1102050102.603ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IPD1102050000.001ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ- บุคคลภายนอก
1102050106.105ดอกเบี้ยค้างรับ หน่วยงานภาครัฐ1102050000.001ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ- บุคคลภายนอก
1102050106.106รายได้ค้างรับอื่น หน่วยงานภาครัฐ1102050000.001ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ- บุคคลภายนอก
1102050107.101ดอกเบี้ยค้างรับ บุคคลภายนอก1102050000.100รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050107.102เงินปันผลค้างรับ1102050000.100รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ
1102050107.103รายได้ค้างรับอื่น บุคคลภายนอก1102050000.101รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก
1102050123.102ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.103ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ หน่วยงานภาครัฐ1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.104ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.105ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.106ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า หน่วยงานภาครัฐ1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.107ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา หน่วยงานภาครัฐอื่น1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.108ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ บุคคลภายนอก1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.109ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ บุคคลภายนอก1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.110ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา บุคคลภายนอก1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.111ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า บุคคลภายนอก1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.112ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OPD1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.113ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IPD1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.214ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC OPD-AE/HC/DMI1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.215ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC IPD-AE/HC/DMI1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.301ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-เครือข่าย1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.302ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-เครือข่าย1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.303ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-นอกเครือข่าย1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.304ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.305ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-ต่างสังกัด สป.1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.306ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-ต่างสังกัด สป.1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.307ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.308ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-72 ชั่วโมงแรก1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.309ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.310ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.602ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OPD1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050123.603ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IPD1102050000.200ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าขายสินค้าและบริการ
1102050124.101รายได้จากงบประมาณงบบุคลากรค้างรับ1102050000.400รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
1102050124.102รายได้จากงบประมาณงบกลางค้างรับ1102050000.400รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
1102050124.103รายได้จากงบประมาณงบดำเนินงานค้างรับ1102050000.400รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
1102050124.104รายได้จากงบประมาณงบอุดหนุนค้างรับ1102050000.400รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
1102050124.105รายได้จากงบประมาณงบรายจ่ายอื่นค้างรับ1102050000.400รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
1102050124.106รายได้จากงบประมาณงบลงทุนค้างรับ1102050000.400รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
1102050127.101เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย1102050000.600เงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย
1102050193.101ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ1102050000.800ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ
1102050194.101ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก1102050000.900ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
1103020112.101ลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง1103020000.000ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น
1103020115.101ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด1103020000.000ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น
1104010101.101เงินฝากประจำ1104010100.000เงินฝากประจำ
1104010299.101เงินลงทุนอื่น1104020000.100เงินลงทุนระยะสั้นอื่น
1105010101.101วัตถุดิบ1105000000.100สินค้าคงเหลือ
1105010102.101สินค้าระหว่างผลิต1105000000.100สินค้าคงเหลือ
1105010103.101สินค้าสำเร็จรูป1105000000.100สินค้าคงเหลือ
1105010105.101ยา1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.102เวชภัณฑ์มิใช่ยา1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.103วัสดุการแพทย์1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.104วัสดุวิทยาศาสตร์การและแพทย์1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.105วัสดุสำนักงาน1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.106วัสดุยานพาหนะและขนส่ง1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.107วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.108วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.109วัสดุโฆษณาและเผยแพร่1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.110วัสดุคอมพิวเตอร์1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.111วัสดุงานบ้านงานครัว1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.112วัสดุบริโภค1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.113วัสดุเครื่องแต่งกาย1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.114วัสดุก่อสร้าง1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1105010105.115วัสดุอื่น1105000000.200วัสดุคงเหลือ
1106010103.101ภาษีหักส่งล่วงหน้า1106000000.100ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
1106010103.102ค่าปรับหักส่งล่วงหน้า1106000000.100ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
1106010103.103ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า1106000000.100ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
1106010103.104เงินรับฝากหักส่งล่วงหน้า1106000000.100ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
1106010103.105ภาษีหักส่งล่วงหน้า - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (บริการ)1106000000.100ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
1106010103.106ภาษีหักส่งล่วงหน้า - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (สนับสนุน)1106000000.100ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
1106010103.107ภาษีหักส่งล่วงหน้า - ค่าจ้างชั่วคราว (บริการ)1106000000.100ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
1106010103.108ภาษีหักส่งล่วงหน้า - ค่าจ้างชั่วคราว (สนับสนุน)1106000000.100ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
1106010103.109ใบสำคัญรอจ่าย1106000000.100ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
1106010103.201เงินกองทุน UC จ่ายล่วงหน้า1106000000.100ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
1201020101.101เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ1201020000.000เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ
1203010101.101เงินฝากประจำสถาบันการเงินของรัฐ-ระยะยาว1203010100.000เงินฝากประจำ - ระยะยาว
1204010101.101บัญชีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์1204010000.000บัญชีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
1204010102.101บัญชีพักที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์1204010000.000บัญชีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
1204030101.101บัญชีที่ดิน - Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1204030000.000บัญชีที่ดิน - Interface
1205010101.101อาคารเพื่อการพักอาศํย1205010000.000อาคารเพื่อการพักอาศัย
1205010102.101พักอาคารเพื่อการพักอาศํย1205010000.000อาคารเพื่อการพักอาศัย
1205010103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัย1205010000.000อาคารเพื่อการพักอาศัย
1205020101.101อาคารสำนักงาน1205020000.000อาคารสำนักงาน
1205020102.101พักอาคารสำนักงาน1205020000.000อาคารสำนักงาน
1205020103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน1205020000.000อาคารสำนักงาน
1205030101.101อาคารเพื่อประโยชน์อื่น1205030000.000อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
1205030102.101พักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น1205030000.000อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
1205030103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น1205030000.000อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
1205040101.101สิ่งปลูกสร้าง1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040101.102ระบบประปา1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040101.103ระบบบำบัดน้ำเสีย1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040101.104ระบบไฟฟ้า1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040101.105ระบบโทรศัพท์1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040101.106ระบบถนนภายใน1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040102.101พักสิ่งปลูกสร้าง1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040102.102พักระบบประปา1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040102.103พักระบบบำบัดน้ำเสีย1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040102.104พักระบบไฟฟ้า1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040102.105พักระบบโทรศัพท์1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040102.106พักระบบถนนภายใน1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040103.102ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปา1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040103.103ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040103.104ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040103.105ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205040103.106ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน1205040000.000สิ่งปลูกสร้าง
1205050101.101อาคารเพื่อการพักอาศํย-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1205050000.000บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050101.102อาคารสำนักงาน-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1205050000.000บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050101.103อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1205050000.000บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050101.104สิ่งปลูกสร้าง-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1205050000.000บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050101.105ระบบประปา-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1205050000.000บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050101.106ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1205050000.000บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050101.107ระบบไฟฟ้า-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1205050000.000บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050101.108ระบบโทรศัพท์-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1205050000.000บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050101.109ระบบถนนภายใน-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1205050000.000บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050102.101ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - Interface1205050000.000บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050102.102ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน-Interface1205050000.000บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050102.103ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่นInterface1205050000.000บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050102.104ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้างInterface1205050000.000บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050102.105ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปาInterface1205050000.000บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050102.106ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface1205050000.000บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050102.107ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า-Interface1205050000.000บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050102.108ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์-Interface1205050000.000บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205050102.109ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน-Interface1205050000.000บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface
1205060101.101อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด1205060000.000อาคารไม่ระบุรายละเอียด
1205060102.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารไม่ระบุรายละเอียด1205060000.000อาคารไม่ระบุรายละเอียด
1206010101.101ครุภัณฑ์สำนักงาน1206010000.000ครุภัณฑ์สำนักงาน
1206010102.101พักครุภัณฑ์สำนักงาน1206010000.000ครุภัณฑ์สำนักงาน
1206010103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน1206010000.000ครุภัณฑ์สำนักงาน
1206020101.101ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง1206020000.000ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1206020102.101พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง1206020000.000ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1206020103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง1206020000.000ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1206030101.101ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ1206030000.000ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1206030102.101พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ1206030000.000ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1206030103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ1206030000.000ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1206040101.101ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1206040000.000ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1206040102.101พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1206040000.000ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1206040103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1206040000.000ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1206050101.101ครุภัณฑ์การเกษตร1206050000.000ครุภัณฑ์การเกษตร
1206050102.101พักครุภัณฑ์การเกษตร1206050000.000ครุภัณฑ์การเกษตร
1206050103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร1206050000.000ครุภัณฑ์การเกษตร
1206070101.101ครุภัณฑ์ก่อสร้าง1206070000.000ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1206070102.101พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง1206070000.000ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1206070103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณก่อสร้าง1206070000.000ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1206090101.101ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์1206090000.000ครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์และการแพทย์
1206090102.101พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์1206090000.000ครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์และการแพทย์
1206090103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์1206090000.000ครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์และการแพทย์
1206100101.101ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1206100000.000ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1206100102.101พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1206100000.000ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1206100103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1206100000.000ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1206120101.101ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1206120000.000ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1206120102.101พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1206120000.000ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1206120103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว1206120000.000ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1206160101.101ครุภัณฑ์อื่น1206160000.000ครุภัณฑ์อื่น
1206160102.101พักครุภัณฑ์อื่น1206160000.000ครุภัณฑ์อื่น
1206160103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่น1206160000.000ครุภัณฑ์อื่น
1206170101.101ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170101.102ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170101.103ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170101.104ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170101.105ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170101.106ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170101.107ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170101.108ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170101.109ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170101.110ครุภัณฑ์อื่น-Interface (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.102ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.103ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.104ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.105ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.106ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.107ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.108ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.109ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206170102.110ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่น-Interface1206170000.000ครุภัณฑ์ - Interface
1206180101.101ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด1206180000.000ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
1206180102.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด1206180000.000ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
1209010101.101โปรแกรมคอมพิวเตอร์1209010000.000โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209010101.102โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา1209010000.000โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209010102.101พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์1209010000.000โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209010102.102พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา1209010000.000โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209010103.101ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์1209010000.000โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1209020101.101สิทธิการเช่า1209020000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
1209020101.102สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น1209020000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
1209020102.101พักสิทธิการเช่า1209020000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
1209020102.102พักสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น1209020000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
1209020103.101ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สิทธิการเช่า1209020000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
1209020103.102ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น1209020000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
1209030101.101โปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface1209030000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface
1209030101.102โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา - Interface1209030000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface
1209030101.103สิทธิการเช่า - Interface1209030000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface
1209030101.104บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface1209030000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface
1209030102.101ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์-Interface1209030000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface
1209030102.102ค่าตัดจำหน่ายสะสมสิทธิการเช่า-Interface 1209030000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface
1209030102.103บัญชีค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - Interface1209030000.000สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface
1211010101.101งานระหว่างก่อสร้าง1211000000.100งานระหว่างก่อสร้าง
1211010102.101พักงานระหว่างก่อสร้าง1211000000.100งานระหว่างก่อสร้าง
1211010103.101งานระหว่างก่อสร้าง-Interface1211000000.100งานระหว่างก่อสร้าง
1213010103.101ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี1213000000.100สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
2101010101.102เจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ - ยา(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)2101010000.100เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากคลังจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้)
2101010101.103เจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ - เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)2101010000.100เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากคลังจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้)
2101010101.105เจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)2101010000.100เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากคลังจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้)
2101010101.116เจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ - วัสดุอื่น (กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)2101010000.100เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากคลังจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้)
2101010101.130เจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ - อื่น ๆ(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)2101010000.100เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากคลังจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้)
2101010102.102เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-ยา(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010102.103เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010102.105เจ้าหนี้การค้บุคคลภายนอก-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010102.116เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-วัสดุอื่น(กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101010102.129เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก - อื่น ๆ (กรมบัญชีกลางจ่ายตรง)2101010000.200เจ้าหนี้การค้าอื่น เงินนอกงบประมาณกรณีใช้เพื่อการรักษาพยาบาล(บริการ)
2101020198.102เจ้าหนี้หน่วยภาครัฐ - ยา2101020000.000เจ้าหนี้อื่น หน่วยงานของรัฐ เงินนอกงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101020198.103เจ้าหนี้หน่วยภาครัฐ- เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์2101020000.000เจ้าหนี้อื่น หน่วยงานของรัฐ เงินนอกงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101020198.105เจ้าหนี้หน่วยภาครัฐ-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2101020000.000เจ้าหนี้อื่น หน่วยงานของรัฐ เงินนอกงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101020198.107เจ้าหนี้หน่วยภาครัฐ-วัสดุอื่น2101020000.000เจ้าหนี้อื่น หน่วยงานของรัฐ เงินนอกงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101020198.111เจ้าหนี้หน่วยภาครัฐ-อื่น ๆ2101020000.000เจ้าหนี้อื่น หน่วยงานของรัฐ เงินนอกงบประมาณ/เงินนอกฝากคลัง
2101020199.134เจ้าหนี้บุคคลภายนอก-ยา2101020000.200เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)
2101020199.135เจ้าหนี้บุคคลภายนอก-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์2101020000.200เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)
2101020199.136เจ้าหนี้บุคคลภายนอก-วัสดุวิทยาศาสตร์2101020000.200เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)
2101020199.137เจ้าหนี้บุคคลภายนอก-วัสดุอื่น2101020000.200เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)
2101020199.138เจ้าหนี้บุคคลภายนอก-อื่น ๆ2101020000.200เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)
2101020199.139เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์2101020000.200เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)
2101020199.140เจ้าหนี้ - อาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง2101020000.200เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)
2102040101.101ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040102.101ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินงบประมาณ)2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040102.102ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินนอกงบประมาณ-ฝากคลัง)2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040103.101ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่ายบุคคลธรรมดา2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040104.101ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่ายบุคคลธรรมดา ภงด.12102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040105.101ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่ายนิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐ2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040106.101ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่ายนิติบุคคลจากหน่วยงานเอกชน2102040000.000ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
2102040198.101ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.102เจ้าหนี้ค่ารักษา-หน่วยงานภาครัฐอื่น2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.103เจ้าหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.104เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.105ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - ใบสำคัญค้างจ่าย2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.106เงินเดือนและค่าจ้างประจำค้างจ่าย (บริการ)2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.107เงินเดือนและค่าจ้างประจำค้างจ่าย (สนับสนุน)2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.108ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (บริการ)2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.109ค่าจ้างชั่วคราวค้างจ่าย (สนับสนุน)2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.110ค่าตอบแทนค้างจ่าย (บริการ)2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.111ค่าตอบแทนค้างจ่าย (สนับสนุน)2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.112ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.113ค่าใช้จ่ายโครงการ P & Pค้างจ่าย2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.114ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการค้างจ่าย2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.202เจ้าหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ในจังหวัด)2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.203เจ้าหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.204เจ้าหนี้ค่ารักษา OPD-UC ต่างสังกัด สป.2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.501เจ้าหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.701เจ้าหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OPD2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040198.702เจ้าหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP ต่างจังหวัด2102040000.100ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย -หน่วยงานภาครัฐ
2102040199.101ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคาร)2102040000.200ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย - บุคคลภายนอก
2102040199.102เจ้าหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภายนอก2102040000.200ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย - บุคคลภายนอก
2102040199.103เจ้าหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภายนอก2102040000.200ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย - บุคคลภายนอก
2102040199.104ค่าใช้สอยค้างจ่าย (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารณิชย์)2102040000.200ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย - บุคคลภายนอก
2103010103.101รายได้ค่าบริการอื่นรับล่วงหน้า2103000000.100รายได้รับล่วงหน้า
2103010103.203เงินกองทุน UC (งบลงทุน)2103000000.100รายได้รับล่วงหน้า
2103010103.204เงินกองทุน UC - OPD2103000000.100รายได้รับล่วงหน้า
2103010103.205เงินกองทุน UC - IPD2103000000.100รายได้รับล่วงหน้า
2103010103.206เงินกองทุน UC - P&P Expressed demand2103000000.100รายได้รับล่วงหน้า
2103010103.217รายได้โครงการรอตัดบัญชี2103000000.100รายได้รับล่วงหน้า
2103010103.218เงินกองทุน UC บริการพื้นที่เฉพาะ รับล่วงหน้า2103000000.100รายได้รับล่วงหน้า
2103010103.501เงินกองทุนแรงงานต่างด้าว2103000000.100รายได้รับล่วงหน้า
2103010104.101รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า2103000000.200รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า
2104010101.101ค่าปรับรอนำส่งคลัง2104000000.100รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
2104010101.102เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนรอนำส่งคลัง2104000000.100รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
2104010101.103รายได้ค่าเช่าสถานที่รอนำส่งคลัง2104000000.100รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
2104010101.104รายได้แผ่นดินอื่นรอนำส่งคลัง2104000000.100รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
2105010101.101เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อโครงการเงินกู้ต่างประเทศ2105000000.100เงินทดรองราชการรับจากคลัง
2105010102.101เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ2105000000.100เงินทดรองราชการรับจากคลัง
2105010199.101เงินทดรองราชการอื่นรับจากคลัง2105000000.100เงินทดรองราชการรับจากคลัง
2111020199.101เงินรับฝากค่าจ้างส่วนกลาง2111020000.100เงินรับฝากอื่น
2111020199.102เงินงบประมาณรอโอนให้หน่วยงานในสังกัด2111020000.100เงินรับฝากอื่น
2111020199.103เงินรับฝากรายได้แผ่นดินอื่น2111020000.100เงินรับฝากอื่น
2111020199.104เงินรับฝากหักจากเงินเดือน2111020000.100เงินรับฝากอื่น
2111020199.105เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)2111020000.100เงินรับฝากอื่น
2111020199.106เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล2111020000.100เงินรับฝากอื่น
2111020199.107ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย2111020000.100เงินรับฝากอื่น
2111020199.201เงินรับฝากกองทุน UC2111020000.100เงินรับฝากอื่น
2111020199.202เงินรับฝากกองทุน UC (งบลงทุน)2111020000.100เงินรับฝากอื่น
2111020199.203เงินรับฝากงบประมาณบุคลากร UC2111020000.100เงินรับฝากอื่น
2111020199.301เงินรับฝาก-เงินกองทุนประกันสังคม2111020000.100เงินรับฝากอื่น
2111020199.302เงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง2111020000.100เงินรับฝากอื่น
2111020199.304เงินรับฝากค่าบริหารจัดการประกันสังคม2111020000.100เงินรับฝากอื่น
2111020199.501เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว2111020000.100เงินรับฝากอื่น
2112010101.101เงินมัดจำประกันสัญญา2112000000.100เงินประกัน
2112010101.102เงินมัดจำประกันซอง2112000000.100เงินประกัน
2112010102.101เงินประกันผลงาน2112000000.100เงินประกัน
2112010199.101เงินประกันอื่นๆ2112000000.100เงินประกัน
2112010199.102เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันสัญญา2112000000.100เงินประกัน
2112010199.103เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันซอง2112000000.100เงินประกัน
2112010199.104เงินประกันอื่น-เงินมัดจำประกันผลงาน2112000000.100เงินประกัน
2116010104.101เงินเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งคลัง2116000000.100หนี้สินหมุนเวียนอื่น
2116010199.101หนี้สินหมุนเวียนอื่น2116000000.100หนี้สินหมุนเวียนอื่น
2116010199.102สำรองเงินชดเชยความเสียหาย2116000000.100หนี้สินหมุนเวียนอื่น
2202010101.101เงินทดรองราชการรับจากคลัง-เพื่อการดำเนินงาน2202000000.100เงินทดรองราชการรับจากคลัง-ระยะยาว
2203010101.101เงินยืมระยะยาวรับจากหน่วยบริการอื่น2203000000.100เงินยืมระยะยาว
2208010101.101เงินมัดจำประกันสัญญา-ระยะยาว2208000000.100เงินประกันระยะยาว
2208010102.101เงินมัดจำประกันผลงาน-ระยะยาว2208000000.100เงินประกันระยะยาว
2213010101.101รายได้จากเงินบริจาครอการรับรู้2213000000.200รายได้รอการรับรู้
2213010101.102รายได้เงินช่วยเหลือรอการรับรู้2213000000.200รายได้รอการรับรู้
2213010101.103รายได้อื่นรอการรับรู้2213000000.200รายได้รอการรับรู้
2213010199.101เจ้าหนี้ - ความรับผิดทางละเมิด2213000000.100หนี้สินระยะยาวอื่น
2213010199.102หนี้สินระยะยาวอื่น2213000000.100หนี้สินระยะยาวอื่น
3101010101.101รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิ3101000000.100รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายปีปัจจุบัน
3102010101.101รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสมยกมา3102000000.100รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม
3102010102.101บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด3102000000.100รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม
3102010102.201กำไร/ขาดทุนสะสมจากข้อผิดพลาดเงินกองทุน UC ปีก่อน3102000000.100รายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม
3105010101.101ทุน3105000000.100ทุน
4201010106.101รายได้แผ่นดิน-ค่าใบอนุญาตสาธารณสุข4201010000.000รายได้ค่าใบอนุญาตสาธารณสุข
4201020106.101รายได้แผ่นดิน-เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน4201020000.000รายได้เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน
4201020199.101รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่น4201020000.000รายได้เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน
4202010199.101รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น4202010000.000รายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการ
4202020102.101รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จากบุคคลภายนอก4202020000.000รายได้ค่าเช่าของแผ่นดิน
4202030105.101รายได้แผ่นดินจากการขายวัสดุที่ใช้แล้ว4202030000.000รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน
4202030105.102รายได้แผ่นดินค่าขายของเบ็ดเตล็ด4202030000.000รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน
4203010101.101รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน4203000000.100รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน
4203010101.102รายได้ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ4203000000.100รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน
4203010199.101รายได้ดอกเบี้ยอื่น4203000000.100รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน
4205010104.101บัญชีรายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง4205000000.100รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์
4205010110.101บัญชีรายรับจากการขายครุภัณฑ์4205000000.100รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์
4206010102.101รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า4206000000.100รายได้อื่นของแผ่นดิน
4207010101.101รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณ4207010000.100ปรับมูลค่ารายได้ที่ไม่ใช่ภาษี
4207010102.101รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน4207010000.100ปรับมูลค่ารายได้ที่ไม่ใช่ภาษี
4207010102.102รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่นจ่ายคืน4207010000.100ปรับมูลค่ารายได้ที่ไม่ใช่ภาษี
4301010102.101รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร-บุคคลภายนอก4301010000.100รายได้จากการขายสินค้าจากบุคคลภายนอก
4301010102.102รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ-บุคคลภายนอก4301010000.100รายได้จากการขายสินค้าจากบุคคลภายนอก
4301020101.101รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ4301020000.100รายได้จากการให้บริการจากบุคคลภายนอก
4301020101.102รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ4301020000.100รายได้จากการให้บริการจากบุคคลภายนอก
4301020101.103รายได้จากการจำหน่ายยาสมุนไพร-หน่วยงานภาครัฐ4301020000.200รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานภาครัฐ
4301020101.104รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอื่นๆ - หน่วยงานภาครัฐ4301020000.200รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานภาครัฐ
4301020102.101รายได้ค่าสิ่งส่งตรวจ-บุคคลภายนอก4301020000.200รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานภาครัฐ
4301020102.102รายได้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก4301020000.200รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานภาครัฐ
4301020104.101รายได้ค่ารักษาอื่น-หน่วยงานภายนอก4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลภายนอก
4301020104.102รายได้ค่ารักษาชำระเงิน4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลภายนอก
4301020104.104รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OPD4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลภายนอก
4301020104.105รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IPD4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลภายนอก
4301020104.401รายได้ค่ารักษาเบิกคลัง OPD4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลภายนอก
4301020104.402รายได้ค่ารักษาเบิกคลัง IPD4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลภายนอก
4301020104.405ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG เบิกคลัง4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลภายนอก
4301020104.406ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG เบิกคลัง4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลภายนอก
4301020104.602รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ OPD4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลภายนอก
4301020104.603รายได้ค่ารักษา พรบ.รถ IPD4301020000.300รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลภายนอก
4301020105.201รายได้ค่ารักษา OPD UC ใน CUP4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.202รายได้ค่ารักษา IPD UC ใน CUP4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.203รายได้ค่ารักษา OPD UC นอก CUP ในจังหวัด4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.204รายได้ค่ารักษา IPD UC นอก CUP ในจังหวัด4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.205รายได้ค่ารักษา OPD UC นอก CUP ต่างจังหวัด4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.206รายได้ค่ารักษา IPD UC นอก CUP ต่างจังหวัด4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.207รายได้ค่ารักษา OPD UC ต่างสังกัด สป.4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.208รายได้ค่ารักษา IPD UC ต่างสังกัด สป.4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.211รายได้กองทุน UC (งบลงทุน)4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.214รายได้จากกองทุน UC - OPD4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.215รายได้จากกองทุน UC - OPD อื่น ๆ4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.216รายได้จากกองทุน UC- IPD4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.217รายได้จากกองทุน UC - P&P Expressed demand4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.219รายได้กองทุน UC - ตามผลงาน4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.220รายได้EMS4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.222รายได้จากกองทุน UC เฉพาะโรคอื่น4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.223รายได้กองทุนP&P อื่น4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.226รายได้ค่ารักษา UC OPD-AE/HC/DMI4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.227รายได้ค่ารักษา UC IPD-AE/HC/DMI4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.228รายได้จากกองทุน UC อื่นๆ4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.229ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว กองทุน UC OPD4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.230ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าเหมาจ่ายรายหัว กองทุน UC OPD4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.231ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC IPD ใน CUP4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.232ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC IPD ใน CUP4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.233ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC IPD นอก CUP ในจังหวัด4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.234ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC IPD นอก CUP ในจังหวัด4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.235ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC IPD นอก CUP ต่างจังหวัด4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.236ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC IPD นอก CUP ต่างจังหวัด4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.237ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC IPD ต่างสังกัด สป.4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.238ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC IPD ต่างสังกัด สป.4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.239ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OPD4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.240ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย UC OPD4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.241รายได้ค่ารักษา UC PP Express Demand4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.242รายได้กองทุน UC พื้นที่เฉพาะ4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020105.243รายได้กองทุน UC (CF)4301020000.400รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC
4301020106.303รายได้กองทุนประกันสังคม4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.305รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OPD เครือข่าย4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.306รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD เครือข่าย4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.307รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OPD นอกเครือข่าย4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.308รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD นอกเครือข่าย4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.309รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OPD ต่างสังกัด สป.4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.310รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IPD ต่างสังกัด สป.4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.311รายได้ค่ารักษาประกันสังคม กองทุนทดแทน4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.312รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.313รายได้ค่ารักษาประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉน OPD4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.314รายได้ค่ารักษาประกันสังคม ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉน IPD4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.315ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุนประกันสังคม OPD4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.316ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุนประกันสังคม OPD4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.317ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว กองทุนประกันสังคม IPD4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.318ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าเหมาจ่ายรายหัว กองทุนประกันสังคม IPD4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.502รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.503รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OPD4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.504รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว IPD4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.505ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาข่ายรายหัว กองทุนแรงงานต่างด้าว OPD4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.506ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่ากองทุนเหมาข่ายรายหัว กองทุนแรงงานต่างด้าว OPD4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.507ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาข่ายรายหัว กองทุนแรงงานต่างด้าว IPD4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.508ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่ากองทุนเหมาข่ายรายหัว กองทุนแรงงานต่างด้าว IPD4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020106.701รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ OPD4301020000.200รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานภาครัฐ
4301020106.702รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ IPD4301020000.200รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานภาครัฐ
4301020106.703รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-คชจ.สูง/อุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน/บริการโรคเฉพาะ4301020000.200รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานภาครัฐ
4301020106.704รายได้จากกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ4301020000.200รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานภาครัฐ
4301020106.705รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสาถนะและสิทธิ ส่วนเกิน4301020000.200รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานภาครัฐ
4301020106.706ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว กองทุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ4301020000.500รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
4301020108.101รายได้เงินนอกงบประมาณ4301020000.600รายได้เงินนอกงบประมาณ
4301030101.101รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จากหน่วยงานภาครัฐ4301030000.000รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน
4301030102.101รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จากบุคคลภายนอก4301030000.000รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน
4301030103.101รายได้ค่าเช่าอื่นจากหน่วยงานภาครัฐ4301030000.000รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน
4301030104.101รายได้ค่าเช่าอื่นจากบุคคลภายนอก4301030000.000รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน
4302010101.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ4302010000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
4302010101.102รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากหน่วยงานภาครัฐ4302010000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
4302010101.103รายได้จากกองทุน UC CF4302010000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
4302010102.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากต่างประเทศ4302010000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
4302010106.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก อปท.4302010000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
4302010199.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานอื่น4302010000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
4302020102.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากรัฐบาลต่างประเทศ4302020000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน
4302020102.102รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากองค์กรระหว่างประเทศ4302020000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน
4302020107.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนจากอปท.4302020000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน
4302020199.101รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอื่น4302020000.000รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน
4302030101.101รายได้จากการรับบริจาค4302030000.000รายได้จากการบริจาคจากเอกชน
4303010101.101ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร4303000000.100รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน
4304010101.101รายได้เงินปันผล4304000000.100รายได้เงินปันผลของหน่วยงาน
4306010104.101รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง4306000000.100รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
4306010110.101รายรับจากการขายครุภัณฑ์4306000000.100รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
4307010103.101รายได้งบประมาณงบบุคลากร4307000000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล (รายได้จากเงินงบประมาณ)
4307010103.201รายได้งบประมาณงบบุคลากร UC4307000000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล (รายได้จากเงินงบประมาณ)
4307010104.101รายได้งบประมาณงบลงทุน4307000000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล (รายได้จากเงินงบประมาณ)
4307010105.101รายได้งบประมาณงบดำเนินการ4307000000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล (รายได้จากเงินงบประมาณ)
4307010106.101รายได้งบประมาณงบอุดหนุน4307000000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล (รายได้จากเงินงบประมาณ)
4307010107.101รายได้งบประมาณงบรายจ่ายอื่น4307000000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล (รายได้จากเงินงบประมาณ)
4307010108.101รายได้งบประมาณงบกลาง4307000000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล (รายได้จากเงินงบประมาณ)
4307010110.101รายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินกู้4308010000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
4308010111.101รายได้แผ่นดินอื่นรับคืน4308010000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
4308010118.101รายได้ระหว่างกัน-สินค้ารับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท.4308010000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
4308010118.102รายได้ระหว่างกัน-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท.4308010000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
4308010118.103รายได้ระหว่างกัน-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท.4308010000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
4308010118.104รายได้ระหว่างกัน-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท.4308010000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
4308010118.105รายได้ระหว่างกัน-เงินงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท.4308010000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
4308010118.106รายได้ระหว่างกัน-เงินงบประมาณอื่น ๆ รับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท.4308010000.100รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น
4313010101.101หนี้สูญได้รับคืน4313000000.100รายได้อื่น
4313010103.101รายได้ค่าปรับ4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.101รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.102รายได้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.103ส่วนลดรับ4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.104รายได้ค่าเช่า4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.105รายได้ค่าใบรับรองแพทย์4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.106รายได้ค่าลงทะเบียน4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.108รายได้จากเงินโครงการผลิตแพทย์4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.109รายได้จากโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.110รายได้ลักษณะอื่น4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.111รายได้อื่น-หน่วยงานอื่น4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.112กำไรจากเงินชดเชยเพื่อบูรณะทรัพย์สิน4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.113รายได้ค่าธรรมเนียม4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.114รายได้อื่น-สินค้ารับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ.4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.115รายได้อื่น-วัสดุรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ.4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.116รายได้อื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ.4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.117รายได้อื่น-เงินนอกงบประมาณรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ.4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.118รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบลงทุนรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ.4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.119รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /สอ.4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.120รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /สอ.4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.121รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /สอ.4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.122รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ. /รพท./รพช. /สอ.4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.201รายได้ค่าบริหารจัดการโครงการ UC4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.301รายได้ค่าบริหารจัดการประกันสังคม4313000000.100รายได้อื่น
4313010199.501รายได้ค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว4313000000.100รายได้อื่น
5101010101.101เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010101.102เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010103.101เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010103.102เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010103.103เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010103.104เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010103.105เงินประจำตำแหน่งอื่น (บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010103.106เงินประจำตำแหน่งอื่น (สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010108.101ค่าล่วงเวลา(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010109.101เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010109.102เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010109.103เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010109.104เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010113.101ค่าจ้างประจำ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010113.102ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010113.103ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010113.104ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010115.101เงินเดือนพนักงานราชการ (บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010115.102เงินเดือนพนักงานราชการ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010115.103เงินตอบแทนพนักงานราชการ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010115.104เงินตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010116.101เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010116.102เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010116.103เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010116.104เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010116.105เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานราชการ(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010116.106เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010118.101เงินรางวัลประจำปีสำหรับผู้บริหาร5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010118.102เงินรางวัลประจำปีสำหรับหน่วยงาน5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010199.101ค่าตอบแทนพยาบาลเวรบ่าย-ดึก(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101010199.102เงินตอบแทนในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(บริการ)5101010000.000เงินเดือนและค่าจ้าง
5101020101.101เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020102.101เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020103.101เงินชดเชยสมาชิก กบข.5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020104.101เงินสมทบ กบข.5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020105.101เงินสมทบ กสจ.5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020106.301เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020108.101ค่าเช่าบ้าน5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020112.101เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020114.101ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ)5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020114.102ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษทันตแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ)5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020114.103ค่าตอบแทนเงินเพิ่มเภสัชกรไม่ทำเวชปฏิบัติฯลฯ(บริการ)5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020114.104ค่าตอบแทนแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020114.105ค่าตอบแทนส่งเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020114.106ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย รพช./สอ.5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020114.107ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พตส.)5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020114.108ค่าตอบแทนอื่น5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101020199.101เงินทดแทนข้าราชการพลเรือนวิสามัญ5101020000.000ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
5101030101.101เงินช่วยการศึกษาบุตร5101030100.000เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา
5101030102.101เงินช่วยเหลือบุตร5101030100.000เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา
5101030205.101เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ5101030200.000เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล
5101030207.101เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ5101030200.000เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล
5101030208.101เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ5101030200.000เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล
5101030211.101เงินสงเคราะห์ผู้ที่ช่วยเหลือราชการ5101030200.000เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล
5101040102.101บำนาญปกติ5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040103.101บำนาญพิเศษ5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040104.101เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040105.101เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040106.101บำเหน็จ5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040107.101บำเหน็จตกทอด5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040108.101บำเหน็จดำรงชีพ5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040111.101เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040118.101บำนาญตกทอด5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040119.101เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง5101040100.000บำเหน็จบำนาญ
5101040202.101เงินช่วยการศึกษาบุตร5101040200.000เงินช่วยเหลือด้านการศึกาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
5101040203.101เงินช่วยเหลือบุตร5101040200.000เงินช่วยเหลือด้านการศึกาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
5101040204.101เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย5101040200.000เงินช่วยเหลือด้านการศึกาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
5101040206.101เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ร.พ.เอกชน สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย5101040200.000เงินช่วยเหลือด้านการศึกาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
5101040207.101เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ร.พ.เอกชน สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย5101040200.000เงินช่วยเหลือด้านการศึกาและรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
5102010106.101ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ5102010000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
5102010199.101ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ5102010000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ
5102020105.101ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา ต่างประเทศ5102020000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ
5102020199.101ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ต่างประเทศ5102020000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ
5102030199.101ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก5102030000.000ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
5103010102.101ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ5103010000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ
5103010103.101ค่าเช่าที่พัก - ในประเทศ5103010000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ
5103010199.101ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ในประเทศ5103010000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ
5103020102.101ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ5103020000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ
5103020103.101ค่าเช่าที่พัก - ต่างประเทศ5103020000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ
5103020199.101ค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่น - ต่างประเทศ5103020000.000ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ
5104010107.101ค่าซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.102ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.103ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.104ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.105ค่าซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.106ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.107ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.108ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.109ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาดูแลลิฟท์5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.110ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.111ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยศาสตร์และการแพทย์(เครื่องตรวจพิเศษ)5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.112ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010107.113ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก5104010000.000ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
5104010112.101ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.103ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.106ค่าจ้างเหมารถ5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.108ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.110ค่าจ้างเหมาซักรีด5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.111ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.112ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010112.113ค่าจ้างเหมาบริการอื่น5104010000.100ค่าจ้างเหมา
5104010114.101ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย5104010000.300ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
5104010115.101ค่าธรรมเนียมธนาคาร5104010000.400ค่าธรรมเนียมธนาคาร
5104020101.101ค่าไฟฟ้า5104020000.000ค่าสาธารณูปโภค
5104020103.101ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล5104020000.000ค่าสาธารณูปโภค
5104020105.101ค่าโทรศัพท์5104020000.000ค่าสาธารณูปโภค
5104020106.101ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม5104020000.000ค่าสาธารณูปโภค
5104020107.101ค่าไปรษณีย์และขนส่ง5104020000.000ค่าสาธารณูปโภค
5104030202.101ค่าจ้างที่ปรึกษา5104030200.000ค่าใช้สอยอื่นๆ
5104030203.101ค่าเบี้ยประกันภัย5104030200.000ค่าใช้สอยอื่นๆ
5104030205.101ยาใช้ไป5104030200.100ต้นทุนบริการ
5104030205.102เวชภัณฑ์มิใช่ยาใช้ไป5104030200.100ต้นทุนบริการ
5104030205.103วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป5104030200.100ต้นทุนบริการ
5104030205.104วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป5104030200.100ต้นทุนบริการ
5104030205.105วัสดุสำนักงานใช้ไป5104030200.100ต้นทุนบริการ
5104030205.106วัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.107วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.108วัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.109วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.110วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.111วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.112วัสดุบริโภคใช้ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.113วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.114วัสดุก่อสร้างใช้ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.115วัสดุอื่นใช้ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030205.116สินค้าใช้ไป5104030200.200ต้นทุนขาย
5104030206.101ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์5104030200.300ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
5104030207.101ค่าใช้จ่ายในการประชุม5104030200.400ค่าใช้จ่ายในการประชุม
5104030208.101ค่ารับรองและพิธีการ5104030200.500ค่ารับรอง
5104030209.101ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-หน่วยงานภาครัฐ5104030200.700ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
5104030210.101ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บุคคลภายนอก5104030200.700ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
5104030217.101เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง5104030200.800เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
5104030219.101ค่าประชาสัมพันธ์5104030200.900ค่าประชาสัมพันธ์
5104030220.101ค่าชดใช้ค่าเสียหาย5104030200.901ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
5104030299.101ค่าใช้จ่ายด้านสังคมสงเคราะห์5104030200.600ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
5104030299.102ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(PP)5104030200.600ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
5104030299.103ค่าใช้จ่ายตามจ่ายโครงการ5104030200.600ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
5104030299.202ค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป.5104030200.600ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
5104030299.203ค่ารักษาตามจ่าย UC ต่างสังกัด สป.5104030200.600ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
5104030299.501ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว5104030200.600ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
5104030299.701ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(PP)บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ5104030200.600ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
5104030299.702ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ5104030200.600ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
5105010101.101ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010103.101ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010105.101ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010107.101ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010107.102ค่าเสื่อมราคา-ระบบประปา5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010107.103ค่าเสื่อมราคา-ระบบบำบัดน้ำเสีย5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010107.104ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟฟ้า5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010107.105ค่าเสื่อมราคา-ระบบโทรศํพท์5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010107.106ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายใน5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010109.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010111.101ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010113.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010115.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010117.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010121.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010125.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010127.101ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010131.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010139.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น5105000000.100ค่าเสื่อมราคา
5105010148.101ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์5105000000.200ค่าตัดจำหน่าย
5105010149.101ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการเช่า5105000000.200ค่าตัดจำหน่าย
5105010149.102ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น5105000000.200ค่าตัดจำหน่าย
5105010160.101บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อพักอาศัย- Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010160.102บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน- Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010160.103บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010160.104บัญชีค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010160.105บัญชีค่าเสื่อมราคา - ระบบประปา Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010160.106บัญชีค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010160.107บัญชีค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010160.108บัญชีค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์ Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010160.109บัญชีค่าเสื่อมราคา - ระบบถนน Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.101บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.102บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.103บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.104บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.105บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.106บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.107บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.108บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.109บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010161.110บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010164.101ค่าตัดจำหน่วย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010164.102ค่าตัดจำหน่วย-สิทธิการเช่า Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010164.103ค่าตัดจำหน่วย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น Interface5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010194.101ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5105010195.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด5105010160.000ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface
5107010101.101ค่าใช้จ่ายอุดหนุนให้กับ สสอ.5107010000.000ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน
5107010101.102ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการหน่วยงานอื่น5107010000.000ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน
5107010101.103ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน5107010000.000ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน
5107010106.101ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรในประเทศ5107010000.000ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน
5107010107.101ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรระหว่างประเทศ5107010000.000ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน
5107010199.101ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น5107010000.000ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน
5107020199.101ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น5107020000.000ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน
5108010101.102หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.103หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.104หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.105หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.106หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-หน่วยงานภาครัฐอื่น5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.107หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.108หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-บุคคลภายนอก5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.109หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.110หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.111หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-บุคคลภายนอก5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.112หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OPD5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.113หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IPD5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.203หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ในจังหวัด)5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.205หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.207หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC ต่างสังกัด สป.5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.214หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC OPD-AE/HC/DMI5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.215หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC IPD-AE/HC/DMI5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.303หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-นอกเครือข่าย5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.304หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.305หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-ต่างสังกัด สป.5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.306หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-ต่างสังกัด สป.5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.307หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.308หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-72 ชั่วโมงแรก5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.309หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.310หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.401หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกคลัง OPD5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.602หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OPD5108000000.100หนี้สูญ
5108010101.603หนี้สูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IPD5108000000.100หนี้สูญ
5108010107.102หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.103หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.104หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.105หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-หน่วยงานภาครัฐ5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.106หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-หน่วยงานภาครัฐอื่น5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.107หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-ชำระเงิน5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.108หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ-บุคคลภายนอก5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.109หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ-บุคคลภายนอก5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.110หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา-บุคคลภายนอก5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.111หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่าสินค้า-บุคคลภายนอก5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.112หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด OPD5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.113หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด IPD5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.203หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ในจังหวัด)5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.205หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC นอก CUP (ต่างจังหวัด)5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.207หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา OPD-UC ต่างสังกัด สป.5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.214หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC OPD-AE/HC/DMI5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.215หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา UC IPD-AE/HC/DMI5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.303หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-นอกเครือข่าย5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.304หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-นอกเครือข่าย5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.305หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OPD-ต่างสังกัด สป.5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.306หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IPD-ต่างสังกัด สป.5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.307หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.308หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-72 ชั่วโมงแรก5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.309หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OPD5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.310หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน IPD5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.401หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกคลัง OPD5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.602หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ OPD5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5108010107.603หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ IPD5108000000.200หนี้สงสัยจะสูญ
5203010105.101ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อการพักอาศัย5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010106.101ค่าจำหน่าย-อาคารสำนักงาน5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010107.101ค่าจำหน่าย-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010109.101ค่าจำหน่าย-สิ่งปลูกสร้าง5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010110.101ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010111.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์สำนักงาน5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010112.101ค่าจำหน่าย-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010113.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010114.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010115.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์การเกษตร5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010117.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010119.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010120.101ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010122.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010126.101ค่าจำหน่าย-อุปกรณ์อื่น ๆ5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010133.101ค่าจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010134.101ค่าจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010140.101ค่าจำหน่าย-ที่ดิน Interface5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010141.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ Interface5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010142.101ค่าจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010143.101ค่าจำหน่าย-สินทรัพย์ถาวรอื่น Interface5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010145.101ค่าจำหน่าย-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5203010146.101ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด5203010000.100ค่าจำหน่ายจากการขายทรัพย์สิน
5205010101.101ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย5205000000.100ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ
5210010103.101รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง5210000000.200รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
5210010118.101ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-สินค้าโอนไป รพศ./รพท.5210010118.100ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน
5210010118.102ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-วัสดุโอนไป รพศ./รพท.5210010118.100ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน
5210010118.103ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป รพศ./รพท.5210010118.100ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน
5210010118.104ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-เงินนอกประมาณโอนไป รพศ./รพท..5210010118.100ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน
5210010118.105ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-เงินงบประมาณโอนไป รพศ./รพท.5210010118.100ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน
5210010118.106ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-เงินงบประมาณอื่น ๆ โอนไป รพศ./รพท..5210010118.100ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน
5212010199.101ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.102ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.103คืนเงินค่ารักษาพยาบาล อุปกรณ์ และอวัยวะเทียม5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.104ค่าใช้จ่ายที่ดิน5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.105ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.106ค่าใช้จ่ายอื่น-สินค้าโอนไป รพศ./รพท./รพช./สอ.5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.107ค่าใช้จ่ายอื่น-วัสดุโอนไป รพศ./รพท./รพช./สอ.5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.108ค่าใช้จ่ายอื่น-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โอนไป รพศ./รพท./รพช./สอ.5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.109ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบลงทุนโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ.5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.110ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบดำเนินงานโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ.5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.111ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบอุดหนุนโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ.5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.112ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ.5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.113ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินงบประมาณงบกลางโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ.5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5212010199.114ค่าใช้จ่ายอื่น-เงินนอกงบประมาณโอนไป สสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ.5212000000.100ค่าใช้จ่ายอื่น
5401010101.101ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานปกติ5401000000.100รายการพิเศษอื่น
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com

counter statistics