กลุ่มประกันสุขภาพ (2555)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มกราคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
ผังบัญชีบริหารแบบรายละเอียด

รหัสรายการ
A10 สินทรัพย์
A11สินทรัพย์หมุนเวียน
A1111010 เงินสด
A1111020 เงินฝากคลัง
A1111030 เงินฝากสถาบันการเงิน - ในงบประมาณ
A1111040 เงินฝากสถาบันการเงิน - นอกงบประมาณ
A1111050 เงินทดรองราชการ
A111S รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
A1121010 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลUC -สุทธิ
A1121020 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายUC -สุทธิ
A1121030 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC AE/HC/DMI -สุทธิ
A1121040 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลค่ารักษา UC-P&P Expressed demand -สุทธิ
A1121050 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกคลัง OPD -สุทธิ
A1121060 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกคลัง IPD-สุทธิ
A1121070 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด -สุทธิ
A1121080 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม เครือข่าย -สุทธิ
A1121090 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม นอกเครือข่าย-สุทธิ
A1121100 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลพรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3 -สุทธิ
A1121110 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว -สุทธิ
A1121120 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวตามจ่าย -สุทธิ
A1121130 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - สุทธิ
A1121140 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ -สุทธิ
A1122010 ลูกหนี้บริการอื่นๆ
A1122020 ลูกหนี้เงินยืม
A112S รวม ลูกหนี้
A1131010 ยาคงเหลือ
A1131020 เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์คงเหลือ
A1131030 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์คงเหลือ
A1131040 วัสดุคงเหลือ
A113S รวม ยาและวัสดุคงเหลือ
A1141010 รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
A1141020 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากรค้างรับ
A1141030 รายได้งบประมาณ-งบลงทุน ค้างรับ
A1141040 รายได้งบประมาณ-เงินอุดหนุน ค้างรับ
A1141050 รายได้งบประมาณ-อื่นๆ ค้างรับ
A1141060 รายได้ค้างรับอื่น
A1142010 ภาษีหักส่งล่วงหน้า
A1142020 - ภาษีหักส่งล่วงหน้าเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(บริการ)
A1142030 - ภาษีหักส่งล่วงหน้าเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)
A1142040 - ภาษีหักส่งล่วงหน้าค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)
A1142050 - ภาษีหักส่งล่วงหน้าค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)
A1142060 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ
A1143010 ลูกหนี้อื่นๆ
A1143020 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
A114S รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
A11Sรวม สินทรัพย์หมุนเวียน
A12สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
A1211010 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ
A1211020 ครุภัณฑ์ - สุทธิ
A1212010 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
A1212020 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
A121S รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
A12Sรวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
A19SSรวม สินทรัพย์
A20 หนี้สินและทุน
A21หนี้สินหมุนเวียน
A2111010 เจ้าหนี้การค้าค่ายา
A2111020 เจ้าหนี้การค้าค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
A2111030 เจ้าหนี้การค้าค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
A2111040 เจ้าหนี้การค้าค่าวัสดุอื่นๆ
A2111050 เจ้าหนี้การค้าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
A2111060 เจ้าหนี้การค้าค่าครุภัณฑ์
A2111070 เจ้าหนี้การค้าค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
A2112010 เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC ในจังหวัด
A2112020 เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC นอกจังหวัด/ต่างสังกัด
A2112030 เจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว
A2112040 เจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
A2112050 เจ้าหนี้ค่าบริการจากหน่วยงานภายนอก เช่น เจ้าหนี้ค่าค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
A211S รวม เจ้าหนี้
A2121010 เงินกองทุน UC
A2121020 เงินกองทุน UC งบลงทุน
A2121030 เงินกองทุน ประกันสังคม
A2122010 เงินมัดจำ
A2122020 เงินรับฝากอื่นๆ
A2123010 รายได้รับล่วงหน้า
A212S รวม กองทุน/รายได้รับล่วงหน้า
A2131010 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ(บริการ)ค้างจ่าย
A2131020 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)ค้างจ่าย
A2131030 ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)ค้างจ่าย
A2131040 ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)ค้างจ่าย
A2131050 ค่าตอบแทน(บริการ)ค้างจ่าย
A2131060 ค่าตอบแทน(สนับสนุน)ค้างจ่าย
A2131070 ค่าใช้สอยค้างจ่าย
A2131080 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
A2131090 ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย
A2131100 ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการรักษาพยาบาลค้างจ่าย
A2131110 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ ค้างจ่าย
A2131120 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค้างจ่าย
A2132010 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
A213S รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น
A21Sรวม หนี้สินหมุนเวียน
A22หนี้สินไม่หมุนเวียน
A2211010 เงินมัดจำ
A2211020 เงินรับฝากอื่นๆ
A2212010 เงินทดรองราชการรับจากคลัง
A2212020 รายได้รอการรับรู้
A2212030 หนี้สินระยะยาวอื่น
A221S รวม หนี้สินไม่หมุนเวียน
A22Sรวม หนี้สินไม่หมุนเวียน
A30ทุน
A311 ทุน
A3111010 ทุนตั้งต้น
A3111020 ยอดสะสมยกมา
A321 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย
A3211010 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดปัจจุบัน
A39Sรวม ส่วนของทุน
A39SSรวม หนี้สินและทุน
A40 รายได้จากการรักษาพยาบาลและงบประมาณส่วนบุคลากร
A4101010 รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC-OPD เหมาจ่ายรายหัว
A4101020 -หักส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว กองทุน UC OPD
A4101030 -บวกส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าเหมาจ่ายรายหัว กองทุน UC OPD
A4101040 รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC-OPD เหมาจ่ายรายหัว สุทธิ
A4101050 รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC-IPD เหมาจ่ายรายหัว
A4101060 -หักส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC
A4101070 -บวกส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน UC
A4101080 รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC-IPD เหมาจ่ายรายหัว สุทธิ
A4102010 รายได้จากการเรียกเก็บ UC นอกCUP ในจังหวัด ต่างจังหวัด ต่างสังกัด สป.
A4102020 -หักส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย OPD UC
A4102030 -บวก ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย OPD UC
A4102040 รายได้จากการเรียกเก็บ UC สุทธิ
A4102050 รายได้ค่ารักษา UC - AE/HC/DMI
A4103010 รายได้จากกองทุน UC - OPD
A4103020 รายได้จากกองทุน UC- IPD
A4103030 รายได้จากกองทุน UC - P&P Expressed demand
A4103040 รายได้จากกองทุน UC - พื้นที่เฉพาะ
A4103050 รายได้กองทุน UC P&P อื่น
A4103060 รายได้จากกองทุนUC เฉพาะโรคอื่น
A4103070 รายได้กองทุน UC- ตามผลงาน
A4103080 รายได้กองทุน UC- อื่นๆ
A4103090 รายได้กองทุนปีก่อน
A4103100 รายได้กองทุน UC-CF
A410S รวม รายได้ UC
A411 รายได้ EMS
A4111010 รายได้จาก EMS
A412 รายได้ต้นสังกัด
A4121010 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด
A413 รายได้เบิกคลัง
A4131010 รายได้ค่ารักษาเบิกคลัง OPD
A4131020 รายได้ค่ารักษาเบิกคลัง IPD
A4131030 -หัก ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายเบิกคลัง
A4131040 บวก ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายเบิกคลัง
A4131050 รายได้ค่ารักษาเบิกคลัง IPD สุทธิ
A414 รายได้ประกันสังคม
A4141010 รายได้ค่ารักษาประกันสังคมเครือข่าย
A4141020 -หัก ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุนประกันสังคม
A4141030 บวก ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุนประกันสังคม
A4141040 รายได้ค่ารักษาประกันสังคมเครือข่าย สุทธิ
A4142010 รายได้ค่ารักษาประกันสังคมนอกเครือข่าย
A4143010 รายได้กองทุนประกันสังคม (ส่วนบริหารจัดการ 50%)
A415 รายได้แรงงานต่างด้าว
A4151010 รายได้ค่ารักษาจากแรงงานต่างด้าว
A4151020 -หัก ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายกองทุนต่างด้าว
A4151030 บวก ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าเหมาจ่ายกองทุนต่างด้าว
A4151040 รายได้ค่ารักษาจากแรงงานต่างด้าว สุทธิ
A4152010 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวนอก CUP
A4153010 รายได้กองทุนแรงงานต่างด้าว
A416 รายได้บุคคลที่มัปัญหาสถานะและสิทธิ
A4161010 รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP
A4161020 -หัก ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
A4161030 บวก ส่วนต่างค่ารักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
A4161040 รายได้ค่ารักษาบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธินอก CUP สุทธิ
A417 รายได้พรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3
A4171010 รายได้ค่ารักษาจาก พรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3
A419 รายได้ค่ารักษาพยาบาล/บริการอื่นๆ
A4191010 รายได้ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
A4192010 รายได้ค่าบริการอื่นๆ
A420 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
A4201010 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
A499Sรวม รายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน
A50 หัก ต้นทุนบริการ
A500 ต้นทุนบริการ
A5001010 ต้นทุนยา
A5001020 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
A5001030 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
A5001040 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ(บริการ)
A5001050 ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)
A5001060 ค่าตอบแทน(บริการ)
A5001070 ค่าใช้จ่ายบุคลกรอื่น
A500107070 ค่าใช้จ่ายบุคลกรอื่น (สัดส่วน 70)
A5001080 ค่าใช้สอย(บริการ)
A500108070 ค่าใช้สอย(บริการ) (สัดส่วน 70)
A5001090 ค่าสาธารณูปโภค
A500109070 ค่าสาธารณูปโภค (สัดส่วน 70)
A5001100 วัสดุใช้ไป
A500110070 วัสดุใช้ไป (สัดส่วน 70)
A5001110 ค่ารักษาตามจ่าย UC
A5001120 ค่ารักษาตามจ่ายในสังกัด สป
A5001130 ค่ารักษาตามจ่ายต่างสังกัด สป
A5001140 ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว
A5001150 ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
A5001160 ค่าบริการจากหน่วยงานภายนอก เช่น ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
A5002010 ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (บริการ)
A5002020 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์(บริการ)
A5002030 ค่าตัดจำหน่าย (บริการ)
A500S ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (บริการ)
A510 ค่าใช้จ่ายดำเนินการ
A5101010 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)
A5101020 ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)
A5101030 ค่าตอบแทน(สนับสนุน)
A5101040 ค่าใช้จ่ายบุคลกรอื่น (สัดส่วน 30)
A5101050 ค่าใช้สอย (สัดส่วน 30)
A5101060 ค่าสาธารณูปโภค (สัดส่วน 30)
A5101070 วัสดุใช้ไป (สัดส่วน 30)
A5101080 หนี้สงสัยจะสูญ จากค่ารักษาเบิกต้นสังกัด
A5101090 หนี้สงสัยจะสูญ จากค่ารักษา พรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3
A5101100 หนี้สงสัยจะสูญ จากค่ารักษาประกันสังคมนอกเครือข่าย
A5101110 หนี้สงสัยจะสูญ จากค่ารักษา UC - AE/HC/DMI
A5101120 หนี้สงสัยจะสูญ จากการเรียกเก็บ UC OPD
A5101130 หนี้สงสัยจะสูญ จากค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
A5101140 หนี้สงสัยจะสูญ จากค่าบริการอื่นๆ
A5101150 หนี้สูญ จากค่ารักษาเบิกคลัง OPD
A5101160 หนี้สูญ จากค่ารักษาเบิกต้นสังกัด
A5101170 หนี้สูญ จากค่ารักษา พรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3
A5101190 หนี้สูญ จากค่ารักษาประกันสังคมนอกเครือข่าย
A5101200 หนี้สูญ จากค่ารักษา UC - AE/HC/DMI
A5101210 หนี้สูญ จากการเรียกเก็บ UC OPD
A5101220 หนี้สูญ จากการเรียก็บแรงงานต่างด้าว นอก CUP
A5101230 หนี้สูญ จากการเรียก็บบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ CUP
A5101240 หนี้สูญ จากค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
A5101250 หนี้สูญ จากค่าบริการอื่นๆ
A5101260 สินทรัพย์โอนให้ลูกข่าย(ที่ไม่ใช่ UC)
A5101270 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ
A5102010 ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สนับสนุน)
A5102020 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ (สนับสนุน)
A5102030 ค่าตัดจำหน่าย (สนับสนุน)
A510S ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (สนับสนุน)
A599Dรายได้สูง (ต่ำ) กว่า ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน(มีค่าเสื่อม)
A599Nรายได้สูง (ต่ำ) กว่า ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
A600 ค่าใช้จ่ายโครงการ
A6001010 ค่าใช้จ่ายจากโครงการ
A6001020 ค่าใช้จ่ายโครงการ
A6001030 ค่าใช้จ่ายโครงการ PP
A699Dรายได้สูง (ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและค่าใช้จ่ายโครงการ(มีค่าเสื่อม)
A699Nรายได้สูง (ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและค่าใช้จ่ายโครงการ
A700 รายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ
A7001010 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นๆ
A7001020 รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน-งบลงทุน
A7001030 รายได้งบลงทุนUC
A7001040 รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน-อื่นๆ
A7001050 รายได้จากการรับบริจาค
A7001060 รายได้ดอกเบี้ย
A7001070 สินทรัพย์รับโอนจากแม่ข่าย(ไม่ใช่เงิน UC)
A7001080 รายได้ค่าบริหารจัดการโครงการ UC
A7001090 รายได้ค่าบริหารจัดการประกันสังคม
A7001100 รายได้ค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
A7001110 หนี้สูญได้รับคืน
A7001120 รายได้อื่นๆ เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม ฯลฯ
A7001130 ค่าใช้จ่ายอื่นเช่น ค่าใช้จ่ายลักษณะอื่น คืนเงินค่ารักษาพยาบาล อุปกรณ์ และอวัยวะเทียมฯลฯ
A799Dรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ ก่อนเงินอุดหนุน(มีค่าเสื่อม)
A799Nรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ ก่อนเงินอุดหนุน
A800 รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน-เงินอุดหนุน
A8001010 รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน-เงินอุดหนุน
A899Dรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ (มีค่าเสื่อม)
A899Nรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com

counter statistics