กลุ่มประกันสุขภาพ (2555)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มกราคม 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 

ผังอัตราส่วนการเงินในระบบ
รหัสอัตราส่วนหน่วยเป็นทางการ 
R101อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า)เท่าYesองค์ประกอบ
R102อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า)เท่าYesองค์ประกอบ
R103อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ Cash and Cash equivalence to Monitory debt Ratio (เท่า)เท่าYesองค์ประกอบ
R104อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์หมุนเวียน AR to Current Asset (เท่า)เท่าNoองค์ประกอบ
R105อัตราส่วนยาและวัสดุคงเหลือต่อสินทรัพย์หมุนเวียน (เท่า)เท่าNoองค์ประกอบ
R106เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ Net Working Capital (บาท)บาทNoองค์ประกอบ
R107เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว) (บาท)บาทYesองค์ประกอบ
R108เงินนอกงบประมาณที่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (บาท)บาทNoองค์ประกอบ
R200ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา โดยรวม (Average Collection period for UC Account Receivables ) (วัน)วันYesองค์ประกอบ
R201ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา UC (Average Collection period for UC Account Receivables ) (วัน)วันYesองค์ประกอบ
R202ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC (Average Collection period for Non UC Account Receivables )วันYesองค์ประกอบ
R203ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS (Average Collection period for Non UC Account Receivables ) (วัน)  องค์ประกอบ
R204ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา UC ตามจ่าย (Average Collection period for UC Account Receivables ) (วัน)วันYesองค์ประกอบ
R205ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม นอกเครือข่ายวันYesองค์ประกอบ
R206ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าววันYesองค์ประกอบ
R207ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวตามจ่ายวันYesองค์ประกอบ
R208ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลพรบ.ประกันภัยบุคคลที่ 3วันYesองค์ประกอบ
R209ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิวันYesองค์ประกอบ
R210ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆวันYesองค์ประกอบ
R211ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้บริการอื่นๆวันYesองค์ประกอบ
R221ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า (Average Payment Period for Total Account Payables)วันYesองค์ประกอบ
R222ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์(Average Payment period for Medical Account Payables)วันYesองค์ประกอบ
R223ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย โดยรวม (Average Payment period for Account Payables on Refer Patients)วันYesองค์ประกอบ
R224ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC ในจังหวัดวันYesองค์ประกอบ
R225ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC นอกจังหวัด/ต่างสังกัดวันYesองค์ประกอบ
R226ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าววันYesองค์ประกอบ
R227ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิวันYesองค์ประกอบ
R228ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้ค่าบริการจากหน่วยงานภายนอก เช่น เจ้าหนี้ค่าค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการวันYesองค์ประกอบ
R231ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์(Average Days of Medical Inventory turnover)วันYesองค์ประกอบ
R232ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของวัสดุ (Average Days of non Medical Inventory turnover)วันYesองค์ประกอบ
R301อัตรากำไรขั้นต้น (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของส่วนบริการ) Gross profit Margin (exclude depreciation and amortization)%Yesองค์ประกอบ
R302อัตรากำไรขั้นต้น (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของส่วนบริการ) Gross Profit Margin (include depreciation and amortization)%Yesองค์ประกอบ
R303อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของส่วนสนับสนุน) Operating profit Margin (exclude depreciation and amortization)%Yesองค์ประกอบ
R304อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของส่วนสนับสนุน)Operating Profit Margin (include depreciation and amortization)%Yesองค์ประกอบ
R305อัตรากำไรสุทธิ(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายทั้งหมด) Net profit Margin(exclude depreciation and amortization)%Yesองค์ประกอบ
R306อัตรากำไรสุทธิ(รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายทั้งหมด) Net profit Margin(include depreciation and amortization)%Yesองค์ประกอบ
R3071อัตรากำไรสุทธิ(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายทั้งหมด และ งบลงทุน) Net profit Margin(exclude depreciation and amortization and Capital Budget)%Yesองค์ประกอบ
R3072อัตรากำไรสุทธิ(รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายทั้งหมด ยกเว้นงบลงทุน ) Net profit Margin(include depreciation and amortization exclude capital budget)%Yesองค์ประกอบ
R308รายได้จาการบริการ ต่อ ค่าใช้จ่ายรวม (%)%Noองค์ประกอบ
R309ต้นทุนบริการ ต่อ ค่าใช้จ่ายรวม (%)%Noองค์ประกอบ
R310ค่าใช้จ่ายดำเนินการ ต่อ ค่าใช้จ่ายรวม (%)%Noองค์ประกอบ
R311ค่าใช้จ่ายบุคลากร ต่อ ค่าใช้จ่ายรวม (%)%Noองค์ประกอบ
R312กำไร ต่อ สินทรัพย์รวม (%)%Noองค์ประกอบ
R313IE Ratio (เท่า)เท่าNoองค์ประกอบ
R314อัตราส่วนรายได้จากบริการ ต่อ สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)เท่าYesองค์ประกอบ
R315อัตราส่วนรายได้จากบริการ ต่อ สินทรัพย์หมุนเวียน Current Asset Turnover (เท่า)เท่าNoองค์ประกอบ
R316อัตราส่วนรายได้จากบริการ ต่อ สินทรัพย์รวม Total Asset Turnover (เท่า)เท่าNoองค์ประกอบ
R317สัดส่วน ต้นทุนยา / ค่าใช้จ่าย Total Operating Cost ทั้งหมด%Noองค์ประกอบ
R401หนี้สินรวม ต่อ สินทรัพย์รวม (เท่า)เท่าNoองค์ประกอบ
R402หนี้สินรวม ต่อ ทุน (เท่า)เท่าNoองค์ประกอบ
R403หนี้สินหมุนเวียน ต่อ หนี้สินรวมเท่าNoองค์ประกอบ
R501กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ต่อ กำไรจากการดำเนินงานรวมค่าเสื่อม (%)%Noองค์ประกอบ
R502กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ต่อ รายได้จาการดำเนินงาน (%)%Noองค์ประกอบ
R503กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ต่อ เจ้าหนี้ (เท่า)เท่าNoองค์ประกอบ
R504กระแสเงินสดสุทธิ ต่อ กำไรสุทธิเท่าNoองค์ประกอบ
R505กระแสเงินสดสุทธิ ต่อ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่าNoองค์ประกอบ
R506กระแสเงินสดจากการลงทุน ต่อ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่าNoองค์ประกอบ
R507กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน ต่อ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่าNoองค์ประกอบ
R508กระแสเงินสดจากการดำเนินงานบาทNoองค์ประกอบ
R509กระแสเงินสดจากการลงทุนบาทNoองค์ประกอบ
R510กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินบาทNoองค์ประกอบ
R511กระแสเงินสดสุทธิบาทNoองค์ประกอบ
R601Total Operating Cost per IPD R.W. 4 ( ต้นทุนดำเนินการต่อหน่วย IPD 4 )บาทYesองค์ประกอบ
R602Total Operating Cost per OPD Visit 4 ( ต้นทุนดำเนินการต่อหน่วย OPD 4 )บาทYesองค์ประกอบ
R603Service Operating Cost per IPD R.W. 4 ( ต้นทุนงานบริการทั้งหมดต่อหน่วย IPD 4 )บาทYesองค์ประกอบ
R604Service Operating Cost per OPD Visit 4 ( ต้นทุนดำเนินงานบริการต่อหน่วย OPD 4 )บาทYesองค์ประกอบ
R605Total Cost per IPD R.W. 4 ( ต้นทุนรวมต่อหน่วย IPD 4 )บาทNoองค์ประกอบ
R606Total Cost per OPD R.W. 4 ( ต้นทุนรวมต่อหน่วย IPD 4 )บาทNoองค์ประกอบ
R607Total Cost per Day ( ต้นทุนรวมต่อวันนอน )  องค์ประกอบ
R700รายได้ค้างรับ UCบาท องค์ประกอบ
R701รายรับจากการรักษาพยาบาล UCบาทNoองค์ประกอบ
R702ส่วนเกินจากการรักษาพยาบาล UCบาทNoองค์ประกอบ
R703เงินกองทุน UC คงเหลือบาทNoองค์ประกอบ
R704รายรับรวมจาก UCบาทNoองค์ประกอบ
R705รายได้งบลงทุนUCบาทNoองค์ประกอบ
R706รายได้กองทุน UC-CFบาทNoองค์ประกอบ
R711รายรับจาก สวัสดิการข้าราชการบาทNoองค์ประกอบ
R712ส่วนเกินจากการรักษาพยาบาล สวัสดิการข้าราชการบาทNoองค์ประกอบ
R721รายรับจาก ประกันสังคมบาทNoองค์ประกอบ
R722ส่วนเกินจากการรักษาพยาบาล ประกันสังคมบาทNoองค์ประกอบ
R723เงินกองทุน ประกันสังคม คงเหลือบาทNoองค์ประกอบ
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com

counter statistics