กลุ่มประกันสุขภาพ (2555)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มิถุนายน 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
รายละเอียดผังบัญชีที่ตรวจสอบข้อที่ข้อย่อยที่รหัสบัญชีที่ตรวจบัญชีที่ตรวจข้อมูลที่
204011205010103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัยCr
204011205020103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงานCr
204011205030103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่นCr
204011205040103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้างCr
204011205040103.102ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปาCr
204011205040103.103ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสียCr
204011205040103.104ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้าCr
204011205040103.105ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์Cr
204011205040103.106ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายในCr
204011205050102.101ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - InterfaceCr
204011205050102.102ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน-InterfaceCr
204011205050102.103ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่นInterfaceCr
204011205050102.104ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้างInterfaceCr
204011205050102.105ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปาInterfaceCr
204011205050102.106ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย-InterfaceCr
204011205050102.107ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า-InterfaceCr
204011205050102.108ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์-InterfaceCr
204011205050102.109ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน-InterfaceCr
204011205060102.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารไม่ระบุรายละเอียดCr
204011206010103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงานCr
204011206020103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งCr
204011206030103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุCr
204011206040103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่Cr
204011206050103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตรCr
204011206070103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณก่อสร้างCr
204011206090103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์Cr
204011206100103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Cr
204011206120103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวCr
204011206160103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่นCr
204011206170102.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน-InterfaceCr
204011206170102.102ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-InterfaceCr
204011206170102.103ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-InterfaceCr
204011206170102.104ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-InterfaceCr
204011206170102.105ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร-InterfaceCr
204011206170102.106ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-InterfaceCr
204011206170102.107ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-InterfaceCr
204011206170102.108ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-InterfaceCr
204011206170102.109ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-InterfaceCr
204011206170102.110ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่น-InterfaceCr
204011206180102.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดCr
204011209010103.101ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์Cr
204011209020103.101ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สิทธิการเช่าCr
204011209020103.102ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นCr
204011209030102.101ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์-InterfaceCr
204011209030102.102ค่าตัดจำหน่ายสะสมสิทธิการเช่า-Interface Cr
204011209030102.103บัญชีค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - InterfaceCr
204025105010101.101ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัยDr
204025105010103.101ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงานDr
204025105010105.101ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่นDr
204025105010107.101ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้างDr
204025105010107.102ค่าเสื่อมราคา-ระบบประปาDr
204025105010107.103ค่าเสื่อมราคา-ระบบบำบัดน้ำเสียDr
204025105010107.104ค่าเสื่อมราคา-ระบบไฟฟ้าDr
204025105010107.105ค่าเสื่อมราคา-ระบบโทรศํพท์Dr
204025105010107.106ค่าเสื่อมราคา-ระบบถนนภายในDr
204025105010109.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงานDr
204025105010111.101ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งDr
204025105010113.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุDr
204025105010115.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่Dr
204025105010117.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตรDr
204025105010121.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้างDr
204025105010125.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์Dr
204025105010127.101ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์Dr
204025105010131.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวDr
204025105010139.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่นDr
204025105010148.101ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์Dr
204025105010149.101ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิการเช่าDr
204025105010149.102ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นDr
204025105010160.101บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อพักอาศัย- InterfaceDr
204025105010160.102บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน- InterfaceDr
204025105010160.103บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น InterfaceDr
204025105010160.104บัญชีค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง InterfaceDr
204025105010160.105บัญชีค่าเสื่อมราคา - ระบบประปา InterfaceDr
204025105010160.106บัญชีค่าเสื่อมราคา - ระบบบำบัดน้ำเสีย InterfaceDr
204025105010160.107บัญชีค่าเสื่อมราคา - ระบบไฟฟ้า InterfaceDr
204025105010160.108บัญชีค่าเสื่อมราคา - ระบบโทรศัพท์ InterfaceDr
204025105010160.109บัญชีค่าเสื่อมราคา - ระบบถนน InterfaceDr
204025105010161.101บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน InterfaceDr
204025105010161.102บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง InterfaceDr
204025105010161.103บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ InterfaceDr
204025105010161.104บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ InterfaceDr
204025105010161.105บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร InterfaceDr
204025105010161.106บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง InterfaceDr
204025105010161.107บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ InterfaceDr
204025105010161.108บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ InterfaceDr
204025105010161.109บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว InterfaceDr
204025105010161.110บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น InterfaceDr
204025105010164.101ค่าตัดจำหน่วย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ InterfaceDr
204025105010164.102ค่าตัดจำหน่วย-สิทธิการเช่า InterfaceDr
204025105010164.103ค่าตัดจำหน่วย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น InterfaceDr
204025105010194.101ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดDr
204025105010195.101ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดDr
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com

counter statistics