กลุ่มประกันสุขภาพ (2555)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<พฤษภาคม 2561>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
รายละเอียดผังบัญชีที่ตรวจสอบข้อที่ข้อย่อยที่รหัสบัญชีที่ตรวจบัญชีที่ตรวจข้อมูลที่
205X11205010101.101อาคารเพื่อการพักอาศํยEndDr
205X11205010102.101พักอาคารเพื่อการพักอาศํยEndDr
205X11205020101.101อาคารสำนักงานEndDr
205X11205020102.101พักอาคารสำนักงานEndDr
205X11205030101.101อาคารเพื่อประโยชน์อื่นEndDr
205X11205030102.101พักอาคารเพื่อประโยชน์อื่นEndDr
205X11205060101.101อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดEndDr
205X21205040101.101สิ่งปลูกสร้างEndDr
205X21205040101.102ระบบประปาEndDr
205X21205040101.103ระบบบำบัดน้ำเสียEndDr
205X21205040101.104ระบบไฟฟ้าEndDr
205X21205040101.105ระบบโทรศัพท์EndDr
205X21205040101.106ระบบถนนภายในEndDr
205X21205040102.101พักสิ่งปลูกสร้างEndDr
205X21205040102.102พักระบบประปาEndDr
205X21205040102.103พักระบบบำบัดน้ำเสียEndDr
205X21205040102.104พักระบบไฟฟ้าEndDr
205X21205040102.105พักระบบโทรศัพท์EndDr
205X21205040102.106พักระบบถนนภายในEndDr
205X31205050101.101อาคารเพื่อการพักอาศํย-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X31205050101.102อาคารสำนักงาน-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X31205050101.103อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X31205050101.104สิ่งปลูกสร้าง-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X31205050101.105ระบบประปา-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X31205050101.106ระบบบำบัดน้ำเสีย-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X31205050101.107ระบบไฟฟ้า-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X31205050101.108ระบบโทรศัพท์-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X31205050101.109ระบบถนนภายใน-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X41206010101.101ครุภัณฑ์สำนักงานEndDr
205X41206010102.101พักครุภัณฑ์สำนักงานEndDr
205X41206020101.101ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งEndDr
205X41206020102.101พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งEndDr
205X41206030101.101ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุEndDr
205X41206030102.101พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุEndDr
205X41206040101.101ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่EndDr
205X41206040102.101พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่EndDr
205X41206050101.101ครุภัณฑ์การเกษตรEndDr
205X41206050102.101พักครุภัณฑ์การเกษตรEndDr
205X41206070101.101ครุภัณฑ์ก่อสร้างEndDr
205X41206070102.101พักครุภัณฑ์ก่อสร้างEndDr
205X41206090101.101ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์EndDr
205X41206090102.101พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์EndDr
205X41206100101.101ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์EndDr
205X41206100102.101พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์EndDr
205X41206120101.101ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวEndDr
205X41206120102.101พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวEndDr
205X41206160101.101ครุภัณฑ์อื่นEndDr
205X41206160102.101พักครุภัณฑ์อื่นEndDr
205X51206170101.101ครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X51206170101.102ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-Interface (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X51206170101.103ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X51206170101.104ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X51206170101.105ครุภัณฑ์การเกษตร-Interface (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X51206170101.106ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X51206170101.107ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-Interface (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X51206170101.108ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X51206170101.109ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-Interface (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X51206170101.110ครุภัณฑ์อื่น-Interface (เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์)EndDr
205X51206180101.101ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดEndDr
205X61209010101.101โปรแกรมคอมพิวเตอร์EndDr
205X61209010101.102โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาEndDr
205X61209010102.101พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์EndDr
205X61209010102.102พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาEndDr
205X71209020101.101สิทธิการเช่าEndDr
205X71209020101.102สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นEndDr
205X71209020102.101พักสิทธิการเช่าEndDr
205X71209020102.102พักสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นEndDr
205X71209030101.101โปรแกรมคอมพิวเตอร์-InterfaceEndDr
205X71209030101.102โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา - InterfaceEndDr
205X71209030101.103สิทธิการเช่า - InterfaceEndDr
205X71209030101.104บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - InterfaceEndDr
205Y11205010103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อการพักอาศัยEndCr
205Y11205020103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงานEndCr
205Y11205030103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่นEndCr
205Y11205060102.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารไม่ระบุรายละเอียดEndCr
205Y21205040103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้างEndCr
205Y21205040103.102ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปาEndCr
205Y21205040103.103ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสียEndCr
205Y21205040103.104ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้าEndCr
205Y21205040103.105ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์EndCr
205Y21205040103.106ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายในEndCr
205Y31205050102.101ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย - InterfaceEndCr
205Y31205050102.102ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน-InterfaceEndCr
205Y31205050102.103ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่นInterfaceEndCr
205Y31205050102.104ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้างInterfaceEndCr
205Y31205050102.105ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบประปาInterfaceEndCr
205Y31205050102.106ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบบำบัดน้ำเสีย-InterfaceEndCr
205Y31205050102.107ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบไฟฟ้า-InterfaceEndCr
205Y31205050102.108ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบโทรศัพท์-InterfaceEndCr
205Y31205050102.109ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบบถนนภายใน-InterfaceEndCr
205Y41206010103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงานEndCr
205Y41206020103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งEndCr
205Y41206030103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุEndCr
205Y41206040103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่EndCr
205Y41206050103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตรEndCr
205Y41206070103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณก่อสร้างEndCr
205Y41206090103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์EndCr
205Y41206100103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์EndCr
205Y41206120103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวEndCr
205Y41206160103.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่นEndCr
205Y51206170102.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน-InterfaceEndCr
205Y51206170102.102ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-InterfaceEndCr
205Y51206170102.103ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-InterfaceEndCr
205Y51206170102.104ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-InterfaceEndCr
205Y51206170102.105ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การเกษตร-InterfaceEndCr
205Y51206170102.106ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-InterfaceEndCr
205Y51206170102.107ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-InterfaceEndCr
205Y51206170102.108ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-InterfaceEndCr
205Y51206170102.109ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-InterfaceEndCr
205Y51206170102.110ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์อื่น-InterfaceEndCr
205Y51206180102.101ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดEndCr
205Y61209010103.101ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์EndCr
205Y71209020103.101ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สิทธิการเช่าEndCr
205Y71209020103.102ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นEndCr
205Y71209030102.101ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์-InterfaceEndCr
205Y71209030102.102ค่าตัดจำหน่ายสะสมสิทธิการเช่า-Interface EndCr
205Y71209030102.103บัญชีค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - InterfaceEndCr
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com

counter statistics